TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Województwo Wielkopolskie ponownie próbuje zmodernizować SA108-010
InfoRail.pl - Opublikowano: 19.02.2020 08:45:03
Województwo Wielkopolskie ponownie próbuje zmodernizować SA108-010 (foto: Straż Pożarna)

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ponownie próbuje znaleźć wykonawcę czynności piątego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego SA108-010.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ponownie próbuje znaleźć wykonawcę czynności piątego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego SA108-010.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu czynności piątego poziomu utrzymania (P5) i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego SA108-010, stanowiącego własność Województwa Wielkopolskiego, wraz z:

1)udzieleniem gwarancji na pojazd, oprogramowanie oraz dokumentację techniczną;

2)opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej;

3)udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.

Zamawiający wymaga, aby czynności P5 i prace modernizacyjne zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania dwuczłonowego autobusu szynowego typu 215M serii SA108.

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia to 4 900 000.00 PLN netto.

Oferty można składać do 23 marca 2020 roku. Będą oceniane według kryteriów:

Długość okresu gwarancji - Waga: 40, w tym:

długość okresu gwarancji na cały pojazd po P5 i pracach modernizacyjnych, oprogramowanie oraz dokumentację techniczną - Waga: 30

długość okresu gwarancji na malaturę pojazdu - Waga: 10

Cena - Waga: 60.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postęp. dot. zdolności techn. lub zawodowej, tj. wykonawca musi wykazać, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej naprawy okresowej na poziomie utrzymania P4 i/lub P5 pasażerskiego pojazdu kolejowego o wartości nie mniejszej niż 2 200 000 PLN brutto. Za pasażerski pojazd kolejowy zamawiający uznaje pojazd z własnym napędem lub bez własnego napędu, dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, przeznaczony do przewozu pasażerów.

Poprzednie postępowanie zostało unieważnione. Jedyny wykonawca złożył ofertę, która przewyższyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 5 412 000,00 PLN brutto. Zainteresowane modernizacją SA108-010 były tylko ZNTK Mińsk Mazowieckie, które zaproponowały kwotę 6.990.090,00 zł brutto. Zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty i dlatego postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
SA108
Wielkopolskie
ZNTK Mińsk Mazowiecki