TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

SOR. Kolejowa reanimacja?
InfoRail.pl - Opublikowano: 23.11.2018 11:04:56
SOR. Kolejowa reanimacja?

Projekt strategiczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jest ukierunkowany na zwiększenie udziału transportu kolejowego w przewozach pasażerskich i towarowych.

Projekt strategiczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) jest ukierunkowany na zwiększenie udziału transportu kolejowego w przewozach pasażerskich i towarowych.

Jak informuje wiceminister Andrzej Bittel przekłada się to na cele w obszarze zwiększenia dostępności transportowej oraz poprawy warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów. Realizacja projektu wynika z potrzeb pasażerów, jest więc odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe. Tabor jest jednym z kluczowych czynników, mających wpływ na satysfakcję klientów. Projekt wpisuje się w działania SOR w zakresie zwiększenia konkurencyjności gospodarki w oparciu o inwestycje taborowe.

Aktualnie, projekt strategiczny przewiduje realizację przez PKP Intercity zarówno projektów taborowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ), projektów podejmowanych we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), w tym dotyczącego obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także pozostałych projektów modernizacyjnych taboru wynikających z prognozowanych potrzeb przewozowych.

W grudniu 2017 roku zaktualizowano Strategię taborową spółki PKP Intercity. Przed aktualizacją, Strategia taborowa obejmowała zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016-2020 o łącznej wartości ok. 2,5 mld PLN. W wyniku aktualizacji Strategii taborowej wydłużono okres jej obowiązywania do roku 2023 oraz przyjęto plany realizacji kolejnych projektów taborowych. Wartość zadań inwestycyjnych w zaktualizowanej Strategii taborowej wynosi ok. 7 mld PLN.

Natomiast w dniu 21 lutego 2018 r. podpisano list intencyjny pomiędzy PKP Intercity a NCBiR, rozpoczynając prace nad dokumentacją niezbędną do uruchomienia i przeprowadzenia dialogu technicznego dla innowacyjnego taboru pasażerskiego.

Ponadto, w II kwartale 2018 r. podpisane zostały dwie umowy o dofinansowanie dla projektów PKP Intercity:

- projekt pn. "Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity SA" (o wartości około 990 mln zł) – umowa o dofinansowanie w ramach POIŚ zawarta 4 kwietnia 2018 r.,

- projekt pn. "Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity SA" (o wartości około 953 mln zł) – umowa o dofinansowanie w ramach POIŚ zawarta 22 czerwca 2018 r.

Ze względu na realizację uchwały Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej", a także powołanie zespołu zadaniowego do spraw realizacji Komponentu Kolejowego Programu "Centralny Port Komunikacyjny", niezbędne stało się dokonanie zmian dotychczasowych zakresów projektów innowacyjnych realizowanych przez PKP Intercity we współpracy z NCBiR. Działania w tym zakresie prowadzone są na forum zespołu zadaniowego do spraw realizacji Komponentu Kolejowego Programu "Centralny Port Komunikacyjny".

W rezultacie tych działań powinna powstać długa seria zestandaryzowanych platform umożliwiających zaprojektowanie pojazdów kolejowych zapewniających pasażerom najwyższy komfort podróży.

Rozwój transportu intermodalnego

Przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie pomocy publicznej, na realizację projektów w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, procedowanego pierwotnie przez Ministerstwo Infrastruktury, uruchomiły proces dofinansowania projektów intermodalnych w ramach Działania 3.2 POIŚ Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Łączna wysokość alokacji na wsparcie początkowo wynosiła ok. 1 mld zł, lecz w trakcie konkursu podwyższono ją do ponad 1,1 mld zł. Udzielone wsparcie przeznaczone zostanie na budowę oraz modernizację infrastruktury transportu intermodalnego (wykorzystującego różne rodzaje środków transportu) w Polsce, a także na zakup taboru kolejowego i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych. Nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie zakończył się w styczniu br. Obecnie zakończyła się w Centrum Unijnych Projektów Transportowych ocena złożonych w konkursie wniosków i ogłoszono listę rankingową projektów. Lista została zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą POIŚ w dniu 26 października 2018 r. Zgodnie z listą, wsparciem UE objętych zostało 31 projektów, które otrzymały dofinansowanie w maksymalnej wysokości możliwej do przyznania zgodnie z regulaminem konkursu, tj. do poziomu 50% kosztów kwalifikowanych projektu. W sumie rozdysponowana alokacja wyniosła ponad 1 mld 133 mln zł.

Jednocześnie, jak podaje Bittel, w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. prowadzone są przez PKP PLK prace mające na celu modernizacje linii kolejowych do portów morskich i znajdującej się na terenie ich infrastruktury.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
CPK
tabor
lotnisko
PKP Intercity
Ministerstwo Infrastruktury
PKP PLK
Andrzej Bittel
Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.