TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

SKM Warszawa wysyła 14WE na P4. Umowa podpisana
InfoRail.pl - Opublikowano: 20.03.2020 11:45:28
SKM Warszawa wysyła 14WE na P4. Umowa podpisana

SKM Warszawa podpisała umowę na wykonanie obsług 4-tego poziomu utrzymania na dwóch elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 14WE zgodnie z DSU.

SKM Warszawa podpisała umowę na wykonanie obsług 4-tego poziomu utrzymania na dwóch elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 14WE zgodnie z DSU.

Na przedmiot zamówienia składa się:

a) wykonanie dwóch obsług technicznych 4. poziomu utrzymania pojazdów typu 14WE o numerach fabrycznych 08, 09, według zatwierdzonej dnia 23.9.2014 przez Prezesa UTK Dokumentacji Systemu Utrzymania;

b) wykonanie prac dodatkowych związanych z obsługą 4. poziomu wykraczających poza zakres prac przewidzianych w DSU (lista przewidywanych prac dodatkowych w załączniku nr 3). Informację techniczną o pojazdach stanowiących przedmiot zamówienia można uzyskać w Dokumentacji Techniczno Ruchowej;

c) wykonanie prac modernizacyjnych.

d) Zamawiający zorganizuje na swój koszt przejazd pojazdów z Bocznicy Kolejowej "Warszawa-Wola, ul. Potrzebna 54" do miejsca wykonywania obsług i z powrotem oraz wszystkie jazdy próbne;

e) przekazanie pojazdu do obsługi odbędzie się na terenie Wykonawcy niezwłocznie po dostarczeniu pojazdu. W dniu przekazania zostanie sporządzony protokół przekazania pojazdu do obsługi;

f) podczas każdorazowego odbioru lub kontroli prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni przedstawicielom Zamawiającego na swój koszt zakwaterowanie w hotelu co najmniej trzygwiazdkowym na czas niezbędny do wykonania czynności odbiorczych lub kontrolnych oraz zapewnia im dojazd z hotelu do miejsca wykonywania obsługi P4. Zamawiający każdorazowo deleguje nie więcej niż dwóch pracowników;

g) wymienione pojazdy są objęte gwarancją producenta, w zakresie obejmującym pudła wagonów.

Założeniami do sporządzenia harmonogramu obsług są:

— wymagany okres pomiędzy obsługami,

— miesięczny przebieg,

— obsługa techniczna 4 poziomu jednego pojazdu trwa nie dłużej niż następujących po sobie 90 dni kalendarzowych.

Odbiory techniczne poszczególnych elementów, podzespołów pojazdu oraz odbiór końcowy będą odbywały się po zgłoszeniu pisemnym lub mailowym gotowości od Wykonawcy, z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

Odbiór końcowy pojazdu odbędzie się po przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym jeździe próbnej, przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym próbie stacjonarnej w trakcji wielokrotnej, jeździe próbnej w trakcji wielokrotnej oraz usunięciu ewentualnych usterek, które wystąpiły podczas tych prób.

Jazda próbna w trakcji wielokrotnej odbędzie się w każdej konfiguracji połączonych kabin tandemu złożonego z pojazdu SKMWA 107 oraz SKMWA 108.

Potwierdzeniem działania pojazdów w trakcji wielokrotnej będzie podpisany przez strony z wynikiem pozytywnym załącznik. Jazda próbna w trakcji wielokrotnej odbędzie się na odcinku minimum 20 km. Protokół odbioru końcowego może być podpisany przez strony po wcześniejszym podpisaniu protokołów z odbiorów poszczególnych elementów, podzespołów pojazdu a także po podpisaniu protokołów potwierdzających należyte wykonanie zleconych prac dodatkowych, prac modernizacyjnych oraz protokołów z prób wymaganych według załączników do Dokumentacji Systemu Utrzymania. Protokół odbioru końcowego stanowi potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy.

Umowa została zawarta 10 marca 2020 roku. Jej wartość to 7 720 000.00 PLN. Prace wykona ZNTK Mińsk Mazowiecki.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
SKM Warszawa
14WE
P4