TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

SKM Warszawa ulepsza 19WE
InfoRail.pl - Opublikowano: 17.07.2017 00:20:50
SKM Warszawa ulepsza 19WE

Szybka Kolej Miejska ogłosiła przetarg na wykonanie czterech obsług 3 poziomu utrzymania w elektrycznych zespołach trakcyjnych typu 19 WE oraz wykonanie prac dodatkowych.

Na przedmiot zamówienia składa się:

a) wykonanie obsług technicznych P3 utrzymania czterech pojazdów – elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 19WE, o numerach fabrycznych 01, 02, 03 i 04, według zatwierdzonej przez Prezesa UTK Dokumentacji Systemu Utrzymania;

b) wykonanie ulepszenia systemu monitoringu w czterech ezt wraz z udzieleniem licencji na oprogramowanie;

c) wykonanie prac dodatkowych, związanych z obsługą techniczną poziomu P3 wykraczających poza zakres prac przewidzianych w DSU EZT 19WE;

d) wykonanie prac dodatkowych pozaplanowych, związanych z obsługą techniczną poziomu P3, wykraczających poza zakres prac przewidzianych w DSU EZT 19WE i nie ujętych na liście prac dodatkowych.

Ponadto, w ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:

a) wykonania wszelkich legalizacji urządzeń (poddozorowych, związanych z bezpieczeństwem) oraz zachowanie lub odnowienie ich oznakowania;

b) sporządzenie i przekazanie zamawiającemu wraz z oddaniem pojazdów ezt dokumentacji;

c) przeszkolenia, na swój koszt personelu zamawiającego (dwóch osób), który będzie obsługiwał system monitoringu.

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje należycie (wraz z załączeniem dowodów w postaci referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot wobec którego usługa była wykonywana) usługę lub usługi, których przedmiotem była obsługa 3 poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych z napędem przekształtnikowym i silnikami asynchronicznymi lub wyższych, w ilości nie mniej niż 4 (czterech) obsług w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert lub wyprodukowanie co najmniej 4 (czterech) takich pojazdów.

Oferty można składać do 21 sierpnia 2017 roku. Decyduje cena.



Sprawdź też:
SKM Warszawa
19WE

Dodaj komentarz

Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.