TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Przewozy Regionalne będą naprawiać SA134-022
InfoRail.pl - Opublikowano: 25.05.2020 11:45:58
Przewozy Regionalne będą naprawiać SA134-022

Podkarpacki Oddział Przewozów Regionalnych ogłosił przetarg na wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania PU4 autobusu szynowego typu 218Md-Mińsk 2, serii SA134, o numerze 022, wraz z pracami niestanowiącymi stałego zakresu prac PU4.

Podkarpacki Oddział Przewozów Regionalnych ogłosił przetarg na wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania PU4 autobusu szynowego typu 218Md-Mińsk 2, serii SA134, o numerze 022, wraz z pracami niestanowiącymi stałego zakresu prac PU4.

Te ostatnie mają zostać wykonane, jeżeli będą niezbędne do doprowadzenia pojazdu do pełnej sprawności technicznej – zgodnie z dokumentacją systemu utrzymania i dokumentacją techniczno-ruchową pojazdów, warunkami technicznymi wykonania i odbioru pojazdu.

Ponadto trzeba będzie wykonać próby i badania wszystkich urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, przewidzianych właściwymi przepisami polskiego Transportowego Dozoru Technicznego.

Wykonawca zobowiąże się podczas wykonywania usług do wykonania wszystkich badań i prób przewidzianych obowiązującymi instrukcjami i dokumentami, w obecności komisarza odbiorczego na każde jego żądanie.

Na wykonanie prac będzie 70 dni.

Oferty można składać do 9 czerwca 2020 roku. Decyduje cena.

Wymagane jest doświadczenie. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi przeglądu trzeciego poziomu utrzymania – PU3 (poziom trzeci utrzymania pojazdów kolejowych o którym mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych) lub jedną naprawę czwartego poziomu utrzymania PU4 (poziom czwarty utrzymania pojazdów kolejowych o którym mowa w ww. rozporządzeniu) autobusów szynowych typu "218Md-Mińsk 2", serii SA134 o wartości łącznej nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto. Zamawiający wymaga, aby ww. usługi zostały wykonane w okresie obowiązywania gwarancji udzielonej przez producenta autobusów szynowych typu "218Md-Mińsk 2", serii SA134.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Przewozy Regionalne
Podkarpackie
P4