TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Podkarpackie kupuje tabor dla Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej
InfoRail.pl - Opublikowano: 12.10.2018 09:25:48
Podkarpackie kupuje tabor dla Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej

Województwo Podkarpackie ogłosiło przetarg na dostawę taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania przewozów pasażerskich w ramach realizowanego projektu pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej.

Województwo Podkarpackie ogłosiło przetarg na dostawę taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania przewozów pasażerskich w ramach realizowanego projektu pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej.

Zamówienie obejmuje zakup taboru wraz z usługą serwisowo – utrzymaniowo – naprawczą i zostało podzielone na dwie części:

Część 1 - Przedmiotem zamówienia w zakresie podstawowym jest dostawa 8 szt. fabrycznie nowych pojazdów szynowych z napędem elektrycznym w wersji trójczłonowej, zwanych w dalszej części EZT, przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA o średniodobowym przebiegu każdego z pojazdów w przedziale 300-500 km (przy założeniu rocznego rozliczania) wraz z:

1) przeprowadzeniem szkoleń osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi i utrzymania,

2) świadczeniem usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych w zakresie spełniającym cztery poziomy utrzymania pojazdów kolejowych tj. P1, P2, P3 i P4.

Przedmiotem zamówienia w zakresie opcjonalnym jest:

1) dostawa pakietu naprawczego pozderzeniowego, o którym mowa w załączniku nr 7 do Umowy,

2) dostawa niezbędnych przyrządów i narzędzi gwarantujących należyte świadczenie Obsługi Pojazdów do poziomu utrzymania P3 włącznie zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania (dalej DSU), oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Operatora z zakresu obsługi tego wyposażenia,

3) dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, stacjonarnego symulatora jazdy wraz z jego instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem pracowników i pięcioletnim upgrade (systemu wraz z aktualizacją tras). Symulator powinien odpowiadać wymogom stawianym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Wykonawcą Zaplecza Technicznego PKA - punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem na terenie stacji kolejowej Rzeszowie - Staroniwa.

Całość ma zostać zrealizowana do 30 września 2026 roku.

Przedmiotem zamówienia w zakresie opcjonalnym jest:

1) dostawa pakietu naprawczego pozderzeniowego, o którym mowa w załączniku nr 7 do Umowy,

2) dostawa niezbędnych przyrządów i narzędzi gwarantujących należyte świadczenie Obsługi Pojazdów do poziomu utrzymania P3 włącznie zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania (dalej DSU), oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Operatora z zakresu obsługi tego wyposażenia,

3) dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, stacjonarnego symulatora jazdy wraz z jego instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem pracowników i pięcioletnim upgrade (systemu wraz z aktualizacją tras). Symulator powinien odpowiadać wymogom stawianym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Wykonawcą Zaplecza Technicznego PKA - punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem na terenie stacji kolejowej Rzeszowie - Staroniwa.

Termin wykonania zamówienia:

1) do 30.9.2026 r. – termin przybliżony, zależny od terminu wykonania przeglądu P4 – dla części nr 1.

2) Wymagany przez zamawiającego termin dostawy 8 szt. fabrycznie nowych pojazdów szynowych z napędem elektrycznym w wersji trójczłonowej:

2 szt. ETZ – do 30.6.2020 r.

6 szt. ETZ – do 30.9.2020 r.

Termin dostawy zakresu opcjonalnego – do 30.9.2020 r.

Część 2 - Przedmiotem zamówienia w zakresie podstawowym jest dostawa 2 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem spalinowym, zwanymi w dalszej części autobusami szynowymi lub pojazdami, przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA o średniodobowym przebiegu każdego z pojazdów w przedziale 300 - 500 km (przy założeniu rocznego rozliczania) wraz z:

1) przeprowadzeniem szkoleń osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi i utrzymania,

2) świadczeniem usług serwisowo – utrzymaniowo – naprawczych w zakresie spełniającym cztery poziomy utrzymania pojazdów kolejowych tj. P1, P2, P3 i P4.

Przedmiotem zamówienia w zakresie opcjonalnym jest:

1) dostawa pakietu naprawczego pozderzeniowego, o którym mowa w załączniku nr 7 do Umowy,

2) dostawa niezbędnych przyrządów i narzędzi gwarantujących należyte świadczenie Obsługi Pojazdów do poziomu utrzymania P3 włącznie zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania (dalej DSU), oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Operatora z zakresu obsługi tego wyposażenia.

Termin wykonania zamówienia

1) do 30.6.2029 r. – termin przybliżony, zależny od terminu wykonania przeglądu P4 – dla części nr 2.

2) Wymagany przez zamawiającego termin dostawy 2 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem spalinowym – do 30.6.2020 r.

3) Termin dostawy zakresu opcjonalnego – do 30.6.2020 r.

Dla części nr 1 Wykonawca musi wykazać, że:

1) okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dostawę nie mniej niż 4 sztuk fabrycznie nowych co najmniej trójczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto każdy.

2) wykonał lub wykonuje usługę serwisowo-utrzymaniowo-naprawczą co najmniej dla czterech zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Dla części nr 2 Wykonawca musi wykazać, że:

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie dostawę nie mniej niż 2 sztuk fabrycznie nowych co najmniej dwuczłonowych zespołów trakcyjnych z napędem spalinowym o wartości nie mniejszej niż 12 000 000,00 PLN brutto każdy,

2) wykonał lub wykonuje usługę serwisowo-utrzymaniowo-naprawczą co najmniej dla czterech zespołów trakcyjnych z napędem elektrycznym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Oferty można składać do 21 listopada 2018 roku. Kryteria wyboru to:

Kryterium jakości - Usługa serwisowo-utrzymaniowo-naprawcza SA - Waga: 26.60

Kryterium jakości - Gwarancja pojazdów SA - Waga: 10.70

Kryterium jakości - Pakiet pozderzeniowy (naprawczy) SA - Waga: 2.00

Kryterium jakości - Przyrządy i narzędzia niezbędne do wykonania P3 dla SA - Waga: 0.70

Cena - Waga: 57.30Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Podkarpackie
przetarg
tabor