TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PKP Intercity kupują lekkie lokomotywy manewrowe
InfoRail.pl - Opublikowano: 16.10.2018 09:24:08
PKP Intercity kupują lekkie lokomotywy manewrowe

PKP Intercity ogłosiły przetarg na dostawę 10 lekkich manewrowych lokomotyw spalinowych.

PKP Intercity ogłosiły przetarg na dostawę 10 lekkich manewrowych lokomotyw spalinowych.

Zamówienie obejmuje również oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie ich obsługi, a także dostawę wyprawki.

Zamawiający wymaga dostarczenia pojazdów fabrycznie nowych tj. zbudowanych z fabrycznie nowych elementów, zespołów, podzespołów i części, dotychczas nie eksploatowanych. Wykonawca musi udzielić gwarancji jakości na każdy z pojazdów (ich poszczególne elementy), ich oprogramowanie oraz sporządzoną dokumentację, o której mowa w Umowie, a także rękojmi na każdy Pojazd, na okres co najmniej 48 miesięcy.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował w całym okresie gwarancji dotrzymanie minimalnego średniego współczynnika dostępności wszystkich dostarczonych Pojazdów w każdym kwartale kalendarzowym na poziomie co najmniej 90 %.

Dostawa pierwszego z pojazdów nastąpi w terminie do 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Dostawa kolejnych 9 pojazdów nastąpi w terminie do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Oferty można składać do 27 listopada 2018 roku. Kryteria wyboru są dość rozbudowane:

Kryterium jakości: okres gwarancji i rękojmi - Waga: 15

Kryterium jakości: dodatkowe walory techniczne - Waga: 15

Kryterium jakości: wartość współczynnika dostępności technicznej - Waga: 10

Cena - Waga: 60

O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który wykaże się:

1) posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 500 000,00 PLN;

2) posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 4 750 000,00 PLN.

Konieczne jest również doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał naprawę (naprawy) lub dostawę (dostawy) nie mniej niż trzech pojazdów trakcyjnych. Za naprawy, spełniające wymogi niniejszego warunku, uznane zostaną usługi utrzymaniowe na poziomie P5 wraz z modernizacją pojazdów trakcyjnych.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP Intercity
lokomotywa
przetarg