TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

PESA z umową na naprawy okresowe wielkopolskich Elfów
InfoRail.pl - Opublikowano: 19.11.2019 09:45:05
PESA z umową na naprawy okresowe wielkopolskich Elfów

PESA podpisała z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim umowę na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla 7. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76.

PESA podpisała z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim umowę na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla 7. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) i prac modernizacyjnych dla elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt) EN76-041, EN76-042, EN76-043, EN76-044, EN76-045, EN76-046, EN76-047 stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, wraz z:

1) udzieleniem gwarancji na pojazdy;

2) opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej;

3) udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.

Wartość umowy to: 23 275 000.00 PLN netto.

Umowa została podpisana w trybie bezprzetargowym.

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zam. dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający – Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w dniu 6.2.2019 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania i prac modernizacyjnych dla 5 ezt serii EN76" poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. W treści wyżej wymienionego ogłoszenia Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnej usługi dla 7 pojazdów. Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosiła 16 650 000,00 PLN. Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. – Lidera konsorcjum oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki" S.A. – Partnera konsorcjum (cena brutto: 20 479 500,00 PLN). Wobec powyższego w dniu 6.5.2019 r. zawarto umowę z wybraną firmą .W związku z rosnącymi potrzebami przewozowymi w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w województwie wielkopolskim oraz w związku z obowiązkami jakie nakłada na Zamawiającego, a także mając na uwadze zapisy DSU pojazdów kolejowych, konieczne jest wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) ezt serii EN76 o numerach 041, 042, 043, 044, 045, 046 i 047. Zgodnie z DSU ezt serii EN76, pojazd po sześciu latach eksploatacji lub po osiągnięciu przebiegu 1.000.000 km od ostatniej naprawy okresowej lub od daty produkcji musi być poddany czynnościom czwartego poziomu utrzymania (P4), tj. naprawie rewizyjnej. W latach 2019–2020 z uwagi na osiągnięty czas należy poddać czynnościom P4 ww. ezt EN76. Przy okazji wykonywania czynności P4 w pojazdach zrealizowane zostaną również następujące prace modernizacyjne: modernizacja systemu informacji pasażerskiej i systemu monitoringu, montaż rolet okiennych w przedziałach pasażerskich, wydzielenie miejsca dla obsługi pokładowej pociągu i modernizacja szaf międzyczłonowych, montaż odświeżaczy powietrza w przedziałach pasażerskich, modernizacja układu elektrycznego i systemów w kabinie maszynisty, modernizacja kabin WC, modernizacja podzespołów zewnętrznych i systemów trakcji wielokrotnej, instalacja w każdym przedsionku okablowania (sieć LAN + zasilanie) dla czterech czytników Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA); Zakres P4 obejmuje szczegółowe sprawdzenie stanu technicznego, naprawę lub wymianę przewidzianych w DSU podzespołów i zespołów, co umożliwi eksploatację ezt przez kolejne lata oraz wpłynie na poprawę sprawności technicznej pojazdu i bezpieczeństwo podróżnych. Niewykonanie naprawy rewizyjnej spowodowałoby wyłączenie pojazdów z ruchu i pogorszenie oferty przewozowej w kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich. Prace modernizacyjne poprawią ponadto standard techniczny pojazdów kolejowych oraz komfort podróży.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PESA
Elf
wielkoplskie