TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Najstarszy łódzki ezt ma 54 lata. Województwo chce kupić i zmodernizować 33 do 2027 r.
InfoRail.pl - Opublikowano: 06.04.2020 09:45:06
Najstarszy łódzki ezt ma 54 lata. Województwo chce kupić i zmodernizować 33 do 2027 r.

Jak wygląda sytuacja taborowa w województwie łódzkim? Nie jest źle, ale może być lepiej.

Jak wygląda sytuacja taborowa w województwie łódzkim? Nie jest źle, ale może być lepiej.

Wiceminister Andrzej Bittel, odpowiadając na interpelację Posłanki Małgorzaty Niemczyk, poinformował, że obecny stan taboru kolejowego w wojewódzkie łódzkim jest w dużej mierze konsekwencją podjętych w 2008 r. działań na podstawie ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", polegających na usamorządowieniu spółki PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o., poprzez rozdzielenie udziałów tej spółki pomiędzy samorządy województw. Na tej podstawie środki majątkowe służące do realizacji pasażerskich regionalnych przewozów kolejowych zostały przydzielone samorządom województw.

Natomiast pozostała część składników majątku PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. została wydzielona do spółki PKP Intercity S.A. w celu realizacji przewozów międzyregionalnych.

Kompetencja do organizowania i finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich została samorządom województw przekazana na podstawie art. 70 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Obecnie Województwo Łódzkie jest właścicielem 16 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EN57). Wiek tego taboru oscyluje między 29 a 54 latami i w związku z tym podlegał naprawie głównej z modernizacją (P5) oraz naprawie rewizyjnej (P4) na przełomie lat 2010-2019. Środki na modernizację tego taboru pochodziły m. in z Funduszu Kolejowego.

W latach 2016-2019 województwo łódzkie pozyskało z Funduszu Kolejowego środki w wysokości 21 828 972,96 zł, z tego do końca 2019 r. wydatkowano kwotę 18 940 256,76 zł na naprawę pojazdów szynowych i modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do świadczenia usług publicznych. W 2020 r. zostaną przekazane na ww. cel środki w wysokości 5 459 743,24 zł, co w sumie dla województwa łódzkiego na lata 2016-2020 daje kwotę 27 298 716,20 zł. Biorąc pod uwagę, że środki z Funduszu Kolejowego przekazywane są województwom od 2009 r. to w perspektywie do 2020 r., Samorząd Województwa Łódzkiego otrzyma w latach 2009-2020 kwotę ok. 77 mln zł. na zadania z zakresu zakupu, modernizacji oraz naprawy taboru kolejowego. Ponadto, środki niewykorzystane przez województwo w danym roku budżetowym mogą być wykorzystane w latach następnych, jednak nie później niż do 2021 r. Środki niewykorzystane do tego czasu podlegają zwrotowi na rachunek Funduszu Kolejowego.

Wstępny limit środków z Funduszu Kolejowego dla województwa łódzkiego na 2021 r. wynosi 6 875 000,00 zł. Należy jednak podkreślić, że na zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmianę w ustawie o Funduszu Kolejowym poprzez dodanie nowego przepisu art. 3 ust. 9. Na tej podstawie, środki z Funduszu Kolejowego będą przyznawane na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zadań z zakresu zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych do przewozów wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w szczególności w sytuacji zapewnienia przez województwo połączenia komunikacyjnego między sąsiednimi województwami, uwzględnionego w tzw. Planie Transportowym Ministra Infrastruktury. Oznacza to, że środki z Funduszu Kolejowego będą przekazywane w pierwszej kolejności województwom, które realizują połączenia wojewódzkie do stacji w województwie sąsiednim, położonej nie dalej niż 30 km od granicy województwa. Takie połączenia kolejowe mają bowiem szczególne znaczenie dla dostępności sieci komunikacyjnej i spójności połączeń komunikacyjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwestie dotyczące taboru kolejowego zależą od organizatora publicznego transportu zbiorowego. W przypadku wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, marszałek danego województwa określa przewoźnikowi wymogi w zakresie stanu technicznego taboru, które wpływają na jakość świadczonych usług przewozowych i może korzystać ze wsparcia finansowego Funduszu Kolejowego w zakresie zakupu, modernizacji oraz naprawy taboru, który jest wykorzystywany do przewozów uruchamianych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

Dodatkowo, oprócz wspomnianych EN57, w Województwie Łódzkim wykorzystywane są 34 pojazdy kolejowe, które stanowią własność i są eksploatowane przez spółkę Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. a o.o. Są to nowe pojazdy trakcyjne zakupione ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i POIiŚ na lata 2007-2013. Okres eksploatacji tego taboru w Województwie Łódzkim przedstawia się następująco:

- 1 rok – 10 szt. Impuslów (rok produkcji 2019 r.),

- 2 lat - 4 szt. Impulsów (rok produkcji 2018 r.),

- 5 lat – 4 szt. Flirtów (rok produkcji 2015 r.),

- 6 lat – 16 szt. Flirtów (rok produkcji 2014 r.).

Naprawy rewizyjne (P4) dla ww. taboru planowane są w latach 2022-2025.

Nowoczesny tabor wykorzystywany jest na trasach Łódź – Sieradz, Łowicz, Kutno, Koluszki, Skierniewice/Warszawa, Radomsko, Tomaszów Mazowiecki.

W związku z powyższym, w Województwie Łódzkim 68% (34 szt.) taboru stanowi tabor nowy a 32% (16 szt.) to tabor po modernizacji.

W planach Województwa Łódzkiego jest zakup/modernizacja łącznie 33 szt. pojazdów kolejowych do 2027 r., w tym do 2024 r. – 13 szt., a do 2027 r. – 20 szt. Działania te są uzależnione od pozyskania dofinansowania zewnętrznego, w tym środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
łódzkie
tabor
ŁKA
ezt