TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Na jakim etapie procedowania jest dziś Program Koleje Dużych Prędkości?
InfoRail.pl - Opublikowano: 03.02.2020 09:45:00
Na jakim etapie procedowania jest dziś Program Koleje Dużych Prędkości?

Z punktu widzenia skuteczności systemów transportowych niezbędne jest odpowiednie powiązanie przedsięwzięć dotyczących Kolei Dużych Prędkości z innymi inwestycjami w zakresie transportu – poinformował Marcin Horała, wiceminister infrastruktury. Co z tego wynika?

Z punktu widzenia skuteczności systemów transportowych niezbędne jest odpowiednie powiązanie przedsięwzięć dotyczących Kolei Dużych Prędkości z innymi inwestycjami w zakresie transportu – poinformował Marcin Horała, wiceminister infrastruktury. Co z tego wynika?

7 listopada 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Koncepcję przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność́ - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej. Koncepcja CPK, w oparciu o analizę̨ istniejących i prognozowanych uwarunkowań strategicznych w obszarze transportu i gospodarki, jak również w świetle dotychczas opracowywanych analiz eksperckich, wskazała na zasadność wybudowania i eksploatacji innowacyjnego węzła transportowego. Zapewni on z jednej strony dynamiczny rozwój transportu lotniczego, w tym włączenie Polski do globalnej sieci połączeń́ lotniczych, z drugiej doprowadzi do przebudowy krajowego systemu kolejowego jako atrakcyjnej alternatywy dla transportu drogowego i obejmującego wszystkie obszary Polski. Szeroko zakrojone inwestycje transportowe planowane w powiązaniu z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego wykraczają̨ daleko poza zapewnienie dostępności do tego portu. Są̨ wyjątkowo ambitnym programem stworzenia silnie skonsolidowanego, wysoko sprawnego, wielofunkcyjnego systemu podróżowania w Polsce. Jego celem, w istocie rzeczy, jest zdecydowane wzmocnienie integracji kraju i dokonanie kroku w jego rozwoju cywilizacyjnym.

Ramowy przebieg linii kolejowych objętych inwestycjami w ramach CPK opisany został w Koncepcji CPK. Przewiduje się̨, że w początkowym okresie inwestycje obejmą port lotniczy wraz z węzłem komunikacyjnym oraz inwestycje bezpośrednio związane z CPK, na które składają̨ się̨ m.in. nowe odcinki linii kolejowych, które powinny być́gotowe przed uzyskaniem przez Port Lotniczy Solidarność́ zdolności operacyjnej. W ramach tego etapu powstanie nowa linia kolejowa Warszawa-CPK-Łódź Fabryczna, czyli pierwszy odcinek dotychczas przygotowywanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektu Kolei Dużych Prędkości (tzw. "igrek"). W rejonie Baranowa natomiast powstanie węzeł, którego częścią̨ będą̨ łączniki między CPK a istniejącymi liniami: nr 1 i 4 (Warszawa – Grodzisk Maz. – Łódź z odbiciem CMK w stronę̨ Katowic) oraz nr 3 (Warszawa – Kutno – Poznań).

Zważywszy na to, że na obecnym etapie działania związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym koncentrują̨ się̨ na intensywnych pracach analitycznych ukierunkowanych na odpowiednie przygotowanie projektów do ich późniejszej realizacji, szczegóły przedsięwzięć, w tym dokładny przebieg linii kolejowych, będą̨ komunikowane w miarę̨ postępu prac. Przykładowo, planowanie tras linii kolejowych znajduje się̨ obecnie na etapie analizy wariantów ich przebiegu i będzie w toku dalszych prac uszczegóławiane z uwagi na konieczność́ przeprowadzenia dokładnych analiz technicznych, ekonomicznych, geologicznych i środowiskowych. W tym kontekście warto podkreślić́, że w pracach przeanalizowany zostanie również̇ dotychczasowy dorobek dotyczący KDP, w tym m.in. opracowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumentacja tj.: "Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości "Warszawa – Łódź́– Poznań / Wrocław". Niemniej prace analityczne mają charakter ciągły, a efekty sukcesywnie wykonywanych wstępnych analiz prezentowano m.in. w ramach Regionalnych Konsultacji Strategicznych z przedstawicielami władz samorządowych.

W przypadku województwa wielkopolskiego takie konsultacje odbyły się̨ 8 lipca 2019 r." Prowadzone są̨ również inne działania, komplementarne do opisanych powyżej, obejmujące unowocześnienie istniejącej infrastruktury i dostosowanie jej do parametrów umożliwiających osiąganie wysokich prędkości.

Rola PKP PLK

Z wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury wynika, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjęły projekt modernizacji liczącej 224 km długości Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK). Na koniec 2023 r., po wykonaniu wszystkich prac torowych oraz zabudowie i uruchomieniu systemu ERTMS/GSM-R, na tej linii planowany jest przejazd z prędkością do 250 km/h. Warto w tym miejscu wskazać, że Komisja Europejska podjęła w styczniu br. decyzję w sprawie przyznania dla Polski unijnego grantu w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych, w zakresie wsparcia przy przygotowaniach do planowania, projektowania i budowy Kolei Dużych Prędkości. Koleje Francuskie SNCF będą̨ doradzać́ w sprawie standardów technicznych budowy KDP w Polsce. Umowa zostanie zawarta na półtora roku, a wartość dofinansowana ze strony Brukseli wyniesie od 2,1 do 3 mln zł. Partnerem Polski zostaną̨ Koleje Francuskie SNCF, którym za usługę̨ konsultacyjną na rzecz naszego kraju zapłaci KE. Bezpośrednim beneficjentem tej współpracy zostanie spółka CPK, ale pośrednio skorzystają̨ też PKP Intercity, PKP Polskie Linie Kolejowe, Instytut Kolejnictwa, Urząd Transportu Kolejowego i Ministerstwo Infrastruktury.

Jak wyjaśnił Horała Program Kolejowy CPK wpisuje się̨ w europejskie strategie ekologiczne, takie jak Europejski Zielony Ład (The European Green Deal) oraz założenia europejskiej polityki transportowej, np. promowanie transportu niskoemisyjnego i optymalizację zużycia energii oraz inne unijne inicjatywy KDP, jak np. linia V4 Warszawa-Budapeszt.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Ministerstwo Infrastruktury
CMK
CPK
PKP PLK