TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy opóźnienia w inwestycjach PKP PLK
InfoRail.pl - Opublikowano: 14.10.2020 11:45:44
Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy opóźnienia w inwestycjach PKP PLK

Dlaczego inwestycje PKP PLK są opóźnione?

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, odpowiadając na interpelację poselską, wskazał przyczyny w opóźnieniach w realizacji inwestycji przez PKP PLK.

Na wstępie podał, że obecnie realizowany jest największy w historii polskiej kolei program inwestycyjny – "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku" o wartości prawie 76 mld zł, w ramach którego realizowanych jest ponad 230 projektów inwestycyjnych. KPK jest programem wieloletnim zawierającym listę wszystkich inwestycji realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe z wykorzystaniem środków finansowych, których dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu, w perspektywie do roku 2023. Program określa cele i priorytety inwestycyjne oraz określa źródła finansowania projektów.

W trakcie realizacji bezprecedensowego programu modernizacyjnego Ministerstwo Infrastruktury szczegółowo monitoruje realizację zadań inwestycyjnych przez PKP PLK. Współpraca w tym zakresie pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, biorącymi udział w procesie finansowania i realizacji inwestycji, a w szczególności Ministerstwa Infrastruktury i PKP PLK pozwoli na realizację tego wyzwania.

Opóźnienia na E59

W zakresie modernizacji linii kolejowej E 59 na odcinku granica woj. dolnośląskiego – Czempiń opóźnienie prac w głównej mierze spowodowane było odstąpieniem od umowy z wykonawcą – firmą Astaldi S.p.A., która nie realizowała robót budowlanych w sposób prawidłowy. W związku z powyższym, zaistniała konieczność ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót, co w sposób istotny wpłynęło na termin realizacji inwestycji pierwotnie określony na koniec 2020 roku. Z informacji uzyskanych od PKP PLK wynika, że realizacja umowy z wybranym wykonawcą przebiega zgodnie z nowym harmonogramem.

Odnośnie odcinka Poznań – Szczecin linii kolejowej E 59 Bittel poinformował, że jego modernizacja realizowana jest w ramach dwóch odrębnych projektów:

• Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie;

• Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice.

Opóźnienie prac w stosunku do harmonogramu bazowego w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie" spowodowane jest wystąpieniem konieczności realizacji robót dodatkowych (wzmocnienia podtorza) oraz kolizjami z niezidentyfikowaną na etapie dokumentacji projektowej infrastrukturą podziemną.

Jednocześnie wiceminister podał, iż należy mieć na uwadze, że w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice" umowy na roboty budowlane podpisane zostały w bieżącym roku z terminem realizacji do końca 2022 roku i w chwili obecnej nie są identyfikowane opóźnienia skutkujące koniecznością wydłużenia okresu realizacji.

Opóźnienia na E20

Odnosząc się do projektu pn. "Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz", wiceminister poinformował, że w zakresie odcinka obejmującego LCS Kutno wykonawca robót zobowiązany był do wykonania dodatkowych badań warunków gruntowych. Wyniki badań potwierdziły konieczność stabilizacji podłoża na wybranych odcinkach, co skutkowało łącznym wydłużeniem terminu realizacji o 10 miesięcy. Wystąpiły ponadto liczne kolizje niemożliwe do zinwentaryzowania na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie przebudowy stacji Kutno, skutkujące wstrzymaniem robót na etapie realizacji i koniecznością przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Natomiast na opóźnienie w realizacji kontraktu obejmującego LCS Łowicz wpływ miały m.in.: zmiany zakresu rzeczowego konieczne do osiągnięcia celów projektu, opóźnienie wydania pozwolenia na budowę w zakresie województwa łódzkiego, brak potencjału kadrowo-sprzętowego wykonawcy oraz nieprzewidziane kolizje z infrastrukturą podziemną. Należy jednocześnie zaznaczyć, że 31 sierpnia br. zakończone zostały prace na kontrakcie obejmującym LCS Konin na linii kolejowej E 20. Ze względu na przytoczone przyczyny, nie jest możliwe zakończenie poszczególnych etapów prac budowlanych w ramach projektu w pierwotnie zaplanowanym terminie.

Opóźnienia na E75

W zakresie modernizowanej obecnie linii kolejowej E75 na odcinku Sadowne – Czyżew Andrzej Bittel wskazał, że od 30 grudnia 2019 roku ruch pociągów na tym odcinku odbywa się dwutorowo. Opóźnienia skutkujące brakiem możliwości zakończenia prac do końca roku 2020 dotyczą jedynie budowy skrzyżowań dwupoziomowych i związane są z wydłużoną procedurą pozyskiwania decyzji administracyjnych dla ww. obiektów.

Opóźnienia na E30

Odnosząc się do realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej" wiceminister poinformował, że opóźnienie jest spowodowane koniecznością udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego na wykonanie rozszerzonego zakresu robót o prace nieprzewidziane w umowie, tj. budowę nowego obiektu mostowego nad rzeką Wisłą w km 1,875 dla toru nr 1 linii kolejowej nr 629, uwzględniającego dodatkową infrastrukturę pieszo – rowerową. W związku z powyższym, zmianie uległ termin realizacji umowy z wykonawcą wydłużający okres realizacji projektu.

Opóźnienia na linii nr 16

Odnośnie prac inwestycyjnych na linii kolejowej nr 16 Łódź Kaliska – Kutno realizowanych w ramach projektu pn. "Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno" Andrzej Bittel poinformował, że ich zakończenie planowane jest w 2022 roku. Z uwagi na fakt, że linia kolejowa nr 16 posiada jeden tor i konieczne jest wprowadzenie zamknięć torowych dla przeprowadzenia robót budowalnych, nie ma możliwości zapewnienia ruchu kolejowego na modernizowanych odcinkach. W związku z powyższym, zachodzi konieczność wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej.

Jednocześnie Andrzej Bittel zapewnił, że wszelkie problemy występujące w toku realizowanych prac inwestycyjnych są na bieżąco analizowane pod kątem możliwości uniknięcia ich powtórzenia w przyszłości. Przy tak szerokim froncie robót, należy brać pod uwagę wystąpienie tymczasowych niedogodności dla podróżnych i innych uczestników rynku kolejowego, niemniej jednak podejmowane są działania mające na celu ich minimalizację.

Dodał, że należy mieć również na uwadze, że realizacja inwestycji ujętych w KPK ma na celu maksymalizację wykorzystania dostępnych środków unijnych w okresie kwalifikowalności wydatków i terminach przewidzianych w umowach o dofinansowanie.


Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Ministerstwo Infrastruktury
Andrzej Bittel
PKP PLK