TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Małopolska ponawia przetarg na ezt-y
InfoRail.pl - Opublikowano: 11.10.2018 09:37:00
Małopolska ponawia przetarg na ezt-y

Województwo Małopolskie ponownie ogłosiło przetarg na Zakup taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich.

Województwo Małopolskie ponownie ogłosiło przetarg na Zakup taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Dostawę 4 sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w wersji czteroczłonowej, przeznaczonych do obsługi połączeń pasażerskich w na liniach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej wraz z dokumentacją (DSU, DTR, WTWiO).

2) Świadczenie kompleksowej usługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej przez okres 5 lat, do poziomu utrzymania P4 włącznie, w przewidywanym średniodobowym przebiegu jednego EZT 500 km. Obsługa serwisowo-utrzymaniowo-naprawcza obejmuje wszystkie czynności z tego zakresu wynikające z Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdu.

3) Udzielenie gwarancji jakości oraz rękojmi z wady na okres od 60 do 120 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego każdego EZT (zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie).

4) Przeszkolenie pracowników zgodnie z zasadami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

5) Udzielenie licencji na oprogramowanie i dokumentację.

Wszystkie zastosowane do produkcji EZT zespoły, podzespoły i elementy muszą być fabrycznie nowe oraz wolne od praw osób trzecich.

Konstrukcja i parametry EZT muszą spełniać wymogi każdorazowo obowiązujących norm i przepisów, a także wymagania pozostałych obowiązujących norm PN-EN, kart UIC oraz TSI lub równoważnych.

Wszystkie pojazdy muszą spełniać wymagania zgodności z TSI w zakresie opisanym w:

1) TSI PRM (lub równoważne), Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18.11.2014 roku w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o graniczonej możliwości poruszania się,

2) TSI SRT (lub równoważne), Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1303/2014 z dnia 18.11.2014 roku w zakresie aspektu "Bezpieczeństwo w tunelach" systemu kolei w Unii Europejskiej,

3) TSI NOI (lub równoważne), Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1304/2014 z dnia 26.11.2014 roku w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu "Tabor kolejowy – hałas" zmieniające decyzję 2008/232/WE i uchylające decyzję 2011/229/WE,

4) TSI LOC&PAS (lub równoważne), Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1302/2014 z dnia 18.11.2014 roku odnoszącej się do podsystemu "Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski" systemu kolei w Unii Europejskiej.

5) TSI CCS (lub równoważne), Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27.5.2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów "Sterowanie" systemu kolei w Unii Europejskiej.

Warunkiem dokonania odbioru pojazdu jest przedstawienie przez Wykonawcę bezterminowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.

Pojazdy muszą być wykonane zgodnie z normami, które są określone w poszczególnych ww. TSI (lub równoważnymi) wraz ze sprostowaniami, jakie ukazały się do przedmiotowych rozporządzeń.

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia bez VAT to 66 218 400.00 PLN.

Oferty można składać do 20 listopada 2018 roku. Kryteria wyboru to:

Gwarancja jakości i rękojmia za wady - Waga: 45

Cena - Waga: 55.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej. Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się: doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem co najmniej jednej usługi polegającej na dostawie, w ramach jednej umowy, co najmniej 3 fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, z których każdy był co najmniej dwuczłonowy z kabinami maszynisty umieszczonymi po przeciwległych stronach.

To kolejne podejście Urzędu Marszałkowskiego do zakupu pociągów. Poprzednio oferta Newagu była za droga. Firma zaproponowała 91,5 mln zł brutto za tabor. Wraz z usługą serwisowo-utrzymaniowo-naprawczą cena ta osiągnęła prawie 130,9 mln zł brutto. Tymczasem zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia prawie 89,7 mln zł brutto.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Małopolska
ezt
przetarg
Dyskutuj pod tym artykułem bezpośrednio na !

Dodaj komentarz

Aby móc dodawać komentarze należy się zalogować
Portal TransInfo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Mechanizm komentowania służy merytorycznej dyskusji dotyczącej informacji oraz materiałów umieszczanych w Portalu TransInfo.pl. Pragnąc przestrzegać obowiązującego prawa oraz zachować merytoryczny charakter dyskusji informujemy, że komentarze pozamerytoryczne, obraźliwe, utrzymane w tonie lekceważącym osoby trzecie lub zawierające jednoznaczne oskarżenia wobec tych osób będą usuwane. InfoBus zastrzega również sobie prawo redakcji bądź skrótów pojawiających się na portalu opinii.