TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Koleje Mazowieckie kupują aż 71 ezt-ów
InfoRail.pl - Opublikowano: 01.06.2017 09:30:45 17 komentarzy
Koleje Mazowieckie kupują aż 71 ezt-ów

Koleje Mazowieckie ogłosiły długo oczekiwany przetarg na dostawę ezt-ów. Łącznie przewoźnik chce kupić 71 składów – 61 pięcioczłonowych i 10 dwuczłonowych.

Koleje Mazowieckie ogłosiły długo oczekiwany przetarg na dostawę ezt-ów. Łącznie przewoźnik chce kupić 71 składów – 61 pięcioczłonowych i 10 dwuczłonowych.

Plan zakupu 71 nowych ezt obejmuje:

• 61 ezt pięcioczłonowych, które zostaną skierowane głównie do obsługi połączeń w relacjach: Warszawa - Działdowo (6 ezt), Sochaczew - Warszawa - Celestynów (12 ezt), Skierniewice - Warszawa - Mińsk Mazowiecki (12 ezt), Góra Kalwaria - Czachówek - Warszawa - Modlin (15 ezt), Warszawa - Tłuszcz (16 ezt).

• 10 ezt dwuczłonowych, które zostaną skierowane do obsługi połączeń Radom - Drzewica, Radom - Skarżysko-Kamienna, Radom - Dęblin czy Radom - Warka.

Przedmiotem zamówienia jest natomiast zawarcie umowy ramowej, której celem jest ustalenie warunków zamówień (w szczególności cen przedmiotu zamówienia), jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy ramowej, zwanych dalej zamówieniami. Na podstawie umowy ramowej Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówień na:

1) dostawę sześciu fabrycznie nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych tego samego typu, świadczenie usług serwisowych dla tych ezt-ów (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych ezt), dostawę pakietu pozderzeniowego (naprawczego) dla tych ezt-ow, przeszkolenie pracowników zamawiającego z zakresu obsługi tych ezt-ów, dostawę fabrycznie nowego kompletnego stacjonarnego symulatora jazdy dostarczonych ezt-ów, wraz z jego instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników,

2) dostawę dziesięciu fabrycznie nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych tego samego typu, opartych na tej samej platformie producenta, jak ezt-y pięcioczłonowe, o których mowa w pkt 1, świadczenie usług serwisowych dla tych ezt-ów (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych ezt-ów), dostawę pakietu pozderzeniowego (naprawczego) dla tych ezt-ów, przeszkolenie pracowników zamawiającego z zakresu obsługi tych ezt-ów,

3) dostawę dwunastu fabrycznie nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych tego samego typu oraz takich samych jak EZT, o których mowa w pkt 1, świadczenie usług serwisowych dla tych ezt-ów (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych ezt-ów), dostawę pakietu pozderzeniowego (naprawczego) dla tych ezt-ów oraz pozostałych pięcioczłonowych ezt-ów, przeszkolenie pracowników zamawiającego z zakresu obsługi tych ezt-ów,

4) dostawę dwunastu fabrycznie nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych tego samego typu oraz takich samych jak ezt-y, o których mowa w pkt 1, świadczenie usług serwisowych dla tych ezt-ów (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych ezt-ów), przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych ezt-ów,

5) dostawę piętnastu fabrycznie nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych tego samego typu oraz takich samych jak ezt-y, o których mowa w pkt 1, świadczenie usług serwisowych dla tych ezt-ów (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych ezt-ów), przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych ezt-ów,

6) dostawę szesnastu fabrycznie nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych tego samego typu oraz takich samych jak ezt-y, o których mowa w pkt 1, świadczenie usług serwisowych dla tych ezt-ów (przeglądy w poziomach utrzymania P1, P2, P3 z możliwością skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 dla każdego z tych ezt-ów), przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych ezt-ów.

Oferty można składać do 11 lipca 2017 roku.

Kryteria wyboru oferty są dość rozbudowane:

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium – Cena za dostawę 61 pięcioczłonowych EZT, symulatora z jego instalacją uruchomieniem i przeszk. pracow., pakietów pozderzeniowych (napr.) dla tych EZT, szkolenie pracow. z obsł. tych EZT / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium – Cena za dostawę 10 dwuczłonowych EZT, pakietu pozderzeniowego (naprawczego) dla tych EZT oraz realizację szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi tych EZT / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium – Stawka za 1 pojazdokilometr utrzymania pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w poziomach utrzymania P1, P2, P3 / Waga: 21

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium – Stawka za 1 pojazdokilometr utrzymania dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w poziomach utrzymania P1, P2, P3 / Waga: 7

Kryterium jakości - Nazwa: Podkryterium – Cena za naprawy P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych (łącznie za 142 naprawy) / Waga: 2

Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik efektywności pięcioczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik efektywności dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego / Waga: 3

Kryterium jakości - Nazwa: Trwałość kół monoblokowych napędnych w pięcioczłonowych elektrycznych zespołach trakcyjnych / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Trwałość kół monoblokowych tocznych w pięcioczłonowych elektrycznych zespołach trakcyjnych / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Trwałość kół monoblokowych napędnych w dwuczłonowych elektrycznych zespołach trakcyjnych / Waga: 2

Kryterium jakości - Nazwa: Trwałość kół monoblokowych tocznych w dwuczłonowych elektrycznych zespołach trakcyjnych / Waga: 2

Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik zdolności przewozowej pięcioczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Współczynnik zdolności przewozowej dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego / Waga: 3

Kryterium jakości - Nazwa: Liczba stałych miejsc siedzących w pięcioczłonowym elektrycznym zespole trakcyjnym / Waga: 5

Kryterium jakości - Nazwa: Układ osi w pięcioczłonowym elektrycznym zespole trakcyjnym / Waga: 5

Cena - Waga: Łącznie 50

Zamówienie będzie realizowane w ciągu 96 miesięcy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) zrealizował należycie zamówienie/a obejmujące dostawę/y co najmniej trzech fabrycznie nowych co najmniej dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przystosowanych technicznie do jazdy dwukierunkowej z prędkością eksploatacyjną co najmniej 160 km/h oraz

b) świadczył należycie usługi utrzymania technicznego (P1 do P3) przez okres co najmniej 6 miesięcy dla co najmniej trzech fabrycznie nowych co najmniej dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przystosowanych technicznie do jazdy dwukierunkowej z prędkością eksploatacyjną co najmniej 160 km/h.

Koleje Mazowieckie eksploatują obecnie 316 pojazdów kolejowych, są to głównie elektryczne zespoły trakcyjne (ezt), wagony piętrowe do składów pus-pull i spalinowe autobusy szynowe. W dalszym ciągu większość pojazdów użytkowanych przez KM to pojazdy po modernizacjach, ale w dużym stopniu wyeksploatowane. Dlatego spółka zamierza wycofać z ruchu do 2022 roku 39 ezt i zastąpić je nowoczesnymi składami. W takiej sytuacji KM planuje zakupy nowego taboru, co zapewni zwiększenie potencjału przewozowego, a także podniesie jakość świadczonych usług i poziom bezpieczeństwa.

-Chcemy nabyć większą liczbę taboru jednego typu, co ma niebagatelne znaczenie przy jego eksploatowaniu. Pozyskanie nowych pojazdów przełoży się także na zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów po Mazowszu. Będziemy mogli również zwiększyć zestawienie pociągów, a równocześnie zapewnić większą rezerwę taborową, co wpłynie pozytywnie na realizację rozkładu jazdy pociągów – mówi Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny KM.

Podstawowe założenia techniczne dla pojazdów to:

• pełna zgodność ze wszystkimi technicznymi specyfikacjami interoperacyjności - pojazdy wyposażone w urządzenia ETCS (europejski system sterowania ruchem kolejowym),

• jednoprzestrzenne wnętrza wagonów,

• prędkość nie mniejsza niż 160 km/h

• nowoczesne drzwi wejściowe w systemie odskokowo-przesuwnym,

• klimatyzowane wnętrze,

• wyposażenie w urządzenia informacji wizualno-dźwiękowej oraz bezprzewodowego dostępu do Internetu,

• napęd z zastosowaniem silników asynchronicznych,

• wyposażenie w monitoring wewnętrzny i zewnętrzy,

• platforma dla osób niepełnosprawnych,

• możliwość mocowania wózków inwalidzkich, dziecięcych i rowerów,

• toalety z obiegiem zamkniętym, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

• wyposażenie w interkom umożliwiający kontakt pasażera z maszynistą w sytuacji awaryjnej,

• wyposażenie w defibrylatory AED.

- Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, na dostawę ezt, zostanie wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa ramowa zostanie zawarta na osiem lat z jednym wykonawcą. Taka umowa będzie gwarancją dostawy taboru jednego typu, na czym najbardziej nam zależy – mówi Czesław Sulima.

Wartość zamówienia to ponad 2 miliardy 271 milionów złotych (netto). Zamówienie w części dotyczącej inwestycji, tj. zakupu pojazdów, szkolenia z dostawą symulatora oraz dostawa pakietów naprawczo-pozderzeniowych będzie współfinansowane ze środków unijnych. Szacowane dofinansowanie będzie na poziomie 50 proc. wydatków kwalifikowanych projektu. Koszty serwisu utrzymaniowego będą pokrywane w ramach bieżących wydatków spółki.
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koleje Mazowieckie
przetarg
ezt
 • Hgw – 01.06.2017

  Oj, będzie się działo, spodziewam się długiego serialu z odwołaniami w tle..................

 • TYLKO PESA – 01.06.2017

  PESA MA TEN PRZETARG W KIESZENI TYLKO ONA SIĘ LICZY

 • dziobak350 – 01.06.2017

  Cytują klasyk "mają rozmach sk*******y" a tak serio bardzo dobrze, że ogłosili ten przetarg. Niech wygra najlepszy

 • Kuba – 01.06.2017

  Jakby wygrał newag z takimi impulsami jak jeżdżą do skierniewic to było by git

 • ksiedzu – 01.06.2017

  Czemu oni tak podzielili to zamówienie zamiast wszytko w jednym zamówieniu zrobić. Chodzi mi o te pięcioczłonowe.

 • dll – 01.06.2017

  71 Impulsow? Czemu nie

 • antysyf – 01.06.2017

  Raczej Impulsy II

 • gutek – 01.06.2017

  czy potrzebne są pociągi na V=160 skoro do tej pory żaden z zakupionych nie jedzie z pełną szybkością

 • Ju – 01.06.2017

  No to Newag już może powoli spawać ramy

 • Tomek – 01.06.2017

  czy na ww. relacjach gdzie mają zostać skierowane dwuczłonowe EZT-y rzeczywiście są tak niewielkie potoki pasażerskie, że wystarczą takie krótkie składy?

 • Dżon – 01.06.2017

  Oby nie kiczowate pojazdy z NS.

 • Rafel – 01.06.2017

  Dżon gówno się znasz.

 • P Wawa – 02.06.2017

  KM w godzinach szczytowych zazwyczaj lazy dwa składy.

 • P Wawa – 02.06.2017

  *łączy

 • Misiek Krk – 02.06.2017

  Ha, Ha! I co na to Polregio czyli zombie dawnych PR-ów ze swoimi prezesami, radami, zarządami i zaje...tym dofinansowaniem z kieszeni podatnika?

 • zxcvbnm – 07.06.2017

  Pytanie-Dlaczego tyle sztuk na R9 skoro już tam jeżdżą składy, a 0 dla Pilawy i Dęblina?

 • zxcvbnm – 07.06.2017

  *nowe

Zapraszamy do dyskusji także na naszym profilu ! W jednym miejscu wszystkie środki transportu publicznego!