TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

Co wpływa na punktualność pociągów i jak się zapobiega opóźnieniom?
InfoRail.pl - Opublikowano: 31.12.2018 11:10:07
Co wpływa na punktualność pociągów i jak się zapobiega opóźnieniom?

Na punktualność pociągów wpływ ma szereg czynników – informuje Ministerstwo Infrastruktury.

Na punktualność pociągów wpływ ma szereg czynników – informuje Ministerstwo Infrastruktury.

Dlatego opóźnienia pociągów dzieli się ze względu na przyczyny leżące po stronie przewoźnika, zarządcy infrastruktury (PKP PLK) lub po stronie innych przewoźników oraz powstałe w wyniku działań kolei obcych, związane z formalnościami celnymi, jak również będące konsekwencją wydarzeń losowych (np. wypadki, gwałtowne zmiany atmosferyczne).

Jako główne czynniki opóźnień pociągów dalekobieżnych, za kursowanie których odpowiada PKP Intercity, należy wskazać wydarzenia losowe, skomunikowania z innymi przewoźnikami oraz przyczyny taborowe i handlowe, leżące po stronie przewoźnika. Do opóźnień o charakterze handlowym zalicza się między innymi lokowanie podróżnych, skomunikowania z innymi pociągami Spółki oraz późne zgłoszenie gotowości do odjazdu. Natomiast w ramach przyczyn taborowych należy wyszczególnić przede wszystkim awarie pojazdów trakcyjnych, włączanie lub wyłączanie czynnego taboru oraz późne zgłoszenie drużyny pociągowej. Zdarzają się również, że pociągi PKP Intercity są odwoływane na całej relacji lub jedynie na części trasy. Jest to spowodowane zarówno względami technicznymi (uszkodzenia taboru, sieci trakcyjnej) jak również ruchowymi do których zalicza się przeszkody na torach lub inne przerwy w ruchu spowodowane działaniami innych przewoźników, awaryjne zamknięcia torów, wypadki i kolizje innych przewoźników oraz wypadki komunikacyjne, np. kolizje z pojazdami drogowymi.

W okresie od stycznia do września 2018 r. udział PKP Intercity w pracy przewozowej wyniósł ponad 53%. Tak duża skala realizowanych przewozów przez Spółkę sprawia, że wszelkie zmiany statystyczne dotyczące czasu przejazdu będą bardziej widoczne niż w przypadku pozostałych przewoźników. Pociągi PKP Intercity obsługują połączenia dalekobieżne, których długość trasy wynosi nawet ponad tysiąc kilometrów (np. relacja Przemyśl – Świnoujście) przez co są bardziej narażone na ewentualne opóźnienia. Zdarzenia lub utrudnienia, mimo że występują lokalnie, często mają znaczący wpływ na ruch większości pociągów dalekobieżnych. Nie dzieje się tak w przypadku przewoźników regionalnych, uruchamiających połączenia na znacznie krótszych odcinkach.

W celu zmniejszenia opóźnień wynikających z winy PKP Intercity, zwłaszcza z tytułu usterek taboru, podejmowane są przede wszystkim następujące działania zaradcze:

Eksploatacja nadzorowana nowych materiałów, części zamiennych i urządzeń eliminujących m. in. usterki systemowe. Działanie to ma doprowadzić do eliminowania mi. in. usterek systemowych. Przykładem może być eksploatacja nadzorowana nowych styczników na dwóch lokomotywach EP07. Podczas eksploatacji przewoźnik nie stwierdził usterek, w związku z czym są one wdrażane przez PKP Intercity na pozostałych 30 lokomotywach.

Inicjowanie i tworzenie listy produktów wysokiej jakości, rekomendowanych w bieżącym utrzymaniu taboru, np. katalog szczotek węglowych.

Rozbudowa zaplecza warsztatowego spółki zależnej PKP Intercity tj. ZUT REMTRAK sp. z o.o. umożliwiająca wzrost ilości wykonywanych napraw na czwartym poziomie utrzymania (perspektywicznie na piątym poziomie utrzymania).

Optymalizacja rozkładu jazdy w zakresie czasu niezbędnego do przygotowania taboru do drogi.

Ponadto, w ramach prac nad konstrukcją rozkładu jazdy pociągów edycji 2018/2019, który obowiązuje od 9 grudnia 2018 r., Ministerstwo Infrastruktury, PKP PLK i PKP Intercity ustaliły, że konieczna jest weryfikacja wszystkich pociągów planowanych do objęcia umową roczną o świadczenie usług publicznych na 2019 r. i wyszczególnienie tych pociągów międzywojewódzkich, które rekomendowane są do zmian w zakresie kursowania w związku z intensyfikacją prac modernizacyjnych na poszczególnych odcinkach sieci kolejowej w Polsce. Liczne prace torowe, które zostały zaplanowane przez zarządcę infrastruktury w 2019 r. np. w krakowskim węźle kolejowym, na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków (linia E 30), wymagają odpowiedniego konstruowania rozkładu jazdy zwłaszcza pociągów dalekobieżnych, których trasy przebiegają przez co najmniej dwa województwa. Pociągi, które kursują przez kilka odcinków objętych pracami modernizacyjnymi są szczególnie podatne na opóźnienia i dlatego wskazane jest, aby w takich przypadkach podejmować racjonalne działania polegające między innymi na prowadzeniu pociągów trasami okrężnymi lub skróceniu relacji pociągu o odcinek, który generuje duże utrudnienia w ruchu (np. ruch jednotorowy). Niepodjęcie takich działań prowadzi również do opóźnień innych pociągów dalekobieżnych, które są skomunikowane w głównych węzłach kolejowych. Dodatkowo podjęte zostały decyzje o ograniczeniu liczby pociągów wielogrupowych, tak aby zapobiec kumulacji ewentualnych opóźnień. Wskazano również na potrzebę optymalizacji długości i rodzaju składów obsługujących dane połączenie na podstawie bieżących danych dotyczących liczby pasażerów korzystających z poszczególnych połączeń w celu minimalizacji problemu opóźnień wynikającego z lokowania podróżnych. Istotnym ustaleniem było również dostosowanie czasu potrzebnego na prace manewrowe, np. w zakresie zmiany lokomotywy, tak aby uwzględniał on warunki panujące na konkretnych trasach i wpływał pozytywnie na ograniczenie opóźnień.

Efekty ww. działań są monitorowane przez PKP Intercity. Należy jednak podkreślić, że dopiero w dłuższej perspektywie czasu możliwe będzie określenie czy zaproponowane działania naprawcze są właściwe i w jakom stopniu będą wpływać na poprawę punktualności pociągów dalekobieżnych.

W celu monitorowania wskaźnika punktualności pociągów międzywojewódzkich i międzynarodowych, Minister Infrastruktury zobowiązał PKP PLK i PKP Intercity do cotygodniowego przekazywania do resortu sprawozdań z punktualności pociągów PKP Intercity. Na tej podstawie, Spółka analizuje przyczyny opóźnień pociągów i przedstawia działania zaradcze. Ponadto, w przypadku pociągów uruchamianych przez PKP Intercity w ramach umowy o świadczenie usług publicznych, minister właściwy do spraw transportu jako zamawiający pociągi służby publicznej nakłada na przewoźnika kary umowne z tytułu niedotrzymania wskaźnika punktualności z winny PKP Intercity (opóźnienia powyżej 10 minut na ostatniej stacji handlowej). Niejednokrotnie kary te są bardzo dotkliwe dla przewoźnika – podaje Ministerstwo Infrastruktury.

W przypadku opóźnienia pociągu dalekobieżnego, podróżnemu przysługuje zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym odszkodowanie, które wynosi 25% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut lub 50% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej. Aktualnie trwają prace nad zmianą zapisów ww. rozporządzenia, również w zakresie odszkodowania za opóźnienie pociągu. Należy jednak podkreślić, że ostateczny kształt rozporządzenia stanowić będzie kompromis między stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz Państw Członkowskich Unii Europejskiej.Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
PKP Intercity
PKP PLK
Ministerstwo Infrastruktury